महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

माहिती अधिकार

माहिती अधिकार

माहितीचा अधिकार

 
क्र.
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्रकाशन
१.
कर्तव्ये आणि अधिकारी / कर्मचारी जबाबदारी | dye 4¼1½ nksu&vf/kdkjh o deZpkjh ;kaps vf/kdkj o drZO;s-
२.
संस्थात्मक चार्ट| dye4¼1½ rhu& iz’kkldh; vkjk[kMk
३.
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित सेवा नियम | dye 4¼1½ ikp& lsokfu;e
४.
रेकॉर्डचा तपशील | ( dye4¼1½ lgk& nLrkostkps fooj.k )
५.
कर्मचाऱ्यांना लागू होणाऱ्या पोस्ट पे स्केलचे तपशील  | (dye 4¼1½ ngk & infugk; osruJs.kh-)
६.
सनद | ( dye 4¼1½ ia/kjk & ukxfjdkaph lun )
७.
सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांची यादी :( dye 4¼1½ lksGk & tu ekfgrh vf/kdkjh ;kaph ;knh )
 
dsanz 'kklukpk ekfgrhpk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005dye 4 ( vUo;izfl/ndjko;kph ekfgrh
८.
आकृती बंध
 
मराठी मजकुरासाठी कृति देव ०५० वाइड / सकाळ / मंगल फॉन्ट वापरा
*