महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

आरएम / डीएम संपर्क

आरएम / डीएम संपर्क

 

 आरएम / डीएम संपर्क

मुख्य कार्यालय संपर्क    बियाणे प्रक्रिया केंद्र    जैविक खते     फीडबॅक/तक्रार

 

क्र. .
विभागीय कार्यालय
पदनाम
जिल्हा
अधिकाऱ्याचे नाव
मोबाईल क्र.
ई -मेल (@mahabeej.com)

अकोला

(५)

जिल्हे

विभागीय व्यवस्थापक
अकोला
जे. आर. खोकड
७५८८६०९२९७
rmakola
जिल्हा व्यवस्थापक
अकोला
जे. आर. खोकड
८६६९६४२७६४
msscakola
अमरावती
एस. पी. देशमुख (प्र.)
८६६९६४२७५८
msscamravati
बुलढाणा
ए.टी.निकम
८६६९६४२७८३
msscbuldhana
वाशिम
पी.एम.घावडे
८६६९६४२७६२
msscwashim
यवतमाळ
ए. आर. ठाकरे
८६६९६४२७५०
msscyavatmal
शिवणी बिज परीक्षण प्रयोगशाळा
आर. आर. पाटील
७५८८६०९००६
qclmsscl

जलगाव

(३)

जिल्हे

विभागीय व्यवस्थापक
जळगाव
एस.एस.नवोद
७५८८६०८२७९
rmjalgaon
जिल्हा व्यवस्थापक
जळगाव
एस. व्ही. ठाकरे
८६६९६४२७२२
msscjalgaon
नाशिक
सी. टी. सूर्यवंशी
८६६९६४२७१०
msscnasik
धुळे
बी. जी. कोटकर (प्र.)
८६६९६४२७२६
msscdhule

जालना

(४)

जिल्हे

विभागीय व्यवस्थापक
जालना
जी. जी. देशमुख
७५८८६०८०२९
rmjalna
जिल्हा व्यवस्थापक
जालना
एस.आर.मोहकर
८६६९६४२७१३
msscjalna
औरंगाबाद
एस.आर.मोहकर
८६६९६४२७१६
msscaurangabad
अहमदनगर
आर. सी. जोशी
८६६९६४२७३०
msscngr
बीड
जे. बी. गिरी
८६६९६४२७१८
msscbeed
जालना बिज परीक्षण प्रयोगशाळा
आर.आर. मांडवगडे
९४०४१४१८१
qclabjalna

नागपुर

(५)

जिल्हे

विभागीय व्यवस्थापक
नागपूर
पी. बी. देशमुख
७५८८६०८७०१
rmnagpur
जिल्हा मनगर
नागपूर
जी. एम. चिरुतकर
८६६९६४२७८५
msscnagpur
वर्धा
आर. आर. राठोड
८६६९६४२७८४
msscwardha
चंद्रपूर
ए. जे. फुलझेले
८६६९६४२७५७
msscchandrapur
भंडारा/गोंदिया
एन.पी.खांडेकर
८६६९६४२७२१
msscbhandara
गडचिरोली
एस. व्ही. ढवळे
८६६९६४२७८८
msscgadchiroli

परभणी

(६)

जिल्हे

विभागीय व्यवस्थापक
परभणी
डी.डी.कान्हेड
७५८८६०८५००
rmparbhani
जिल्हा व्यवस्थापक
परभणी
ए. डी. चवन
८६६९६४२७७९
msscparbhani
लातूर
आर.एस.मोराळे
८६६९६४२७३९
mssclatur
नांदेड
डी.एम.जांगळेकर
८६६९६४२७२७
msscnanded
उस्मानाबाद
आर. एम. माने
८६६९६४२७३४
msscosmanabad
हिंगोली
एस. एस. सावरकर
८६६९६४२७३५
msschingoli
सोलापूर
जी. एच. देवरामणी
८६६९६४२७९१
msscsolapur
परभणी बिज परीक्षण प्रयोगशाळा
ए. ए. जाधव
८६६९६४२७३६
qclabparbhani

पुणे

(४)

जिल्हे

विभागीय व्यवस्थापक
पुणे
एल. एच. मेश्राम
७५८८६०८६२७
rmpune
जिल्हा व्यवस्थापक
पुणे
ए. एम. आष्टणकर
८६६९६४२७७४
msscpune
सातारा
एस.एस.पारधे (प्र.)
८६६९६४२७४०
msscsatara
सांगली
जी.एस.जायपात्रे (प्र.)
८६६९६४२७६६
msscsangli
कोल्हापूर/सिंधुदुर्ग/रत्नागिरी
एन. जी. इनामदार
८६६९६४२७४३
mssckolhapur
उपविभागीय व्यवस्थापक
ठाणे/पालघर/रायगड
एस. एम. तेलंगेपाटील
८६६९६४२७३८
msscthane

बाहेरची राज्ये

विभागीय व्यवस्थापक
कर्नुल (आ.प्र.)
पी. बी. देशमुख
९४९०१३१०९३
rmkurnool
विभागीय व्यवस्थापक
इंदूर (एमपी)
डी. डी. कान्हेड (प्र.)
९४०६८०२६५६
msscindore
उपविभागीय व्यवस्थापक
गांधीनगर (गुजरात)
एस.बी.राऊत (प्र.)
९४२६०६०८३८
msscgandhinagar
उपनिरीक्षक मॅनेजर
रायपूर (सीजी/बीआयएचएआर/डब्‍लूबी)
व्ही.जे.अस्वार(प्र.)
७५८८६०९१७०
homarketing
व्यवस्थापक
मथुरा (यूपी)
बी. बी. पिंगळे
७५८८५०२१५०
msscindore