महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

अध्यक्षांची यादी

अध्यक्षांची यादी

महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित
"२८/०४/१९७६ च्या स्थापनेच्या तारखेपासून महाबीजमधील अध्यक्षपदाच्या कालावधीचा तपशील"
अनुक्रमांक
अध्यक्षांचे नाव
महाबीजच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ
पासून
पर्यत
श्री निळकंठ श्रीधरराव सपकाळ २८.०४.१९७६ २८.०८.१९७६
श्री बी के चौगुले २९.०८.१९७६ ०४.०५.१९७७
श्री एन. रघुनाथन ०४.०५.१९७७ १०.०६.१९७७
श्री जे जी कांगा १०.०६.१९७७ २३.०४.१९७८
श्री एन. रघुनाथन २४.०४.१९७८ २९.०९.१९७८
श्री व्ही. वेंकटेशन ३०.०९.१९७८ १४.०९.१९८३
श्री के. राजन १४.०९.१९८३ ३०.०४.१९८९
श्री टी. बलराम ०१.०५.१९८९ ०३.०२.१९९२
श्री ए व्ही गोकाक ०४.०२.१९९२ २०.०८.१९९२
१० श्री अक्कापेद्दी सूर्यप्रकाश राव २६.०८.१९९२ ०७.१०.१९९२
११ श्री अजितकुमार डी.जाधव ०८.१०.१९९२ ०३.०२.१९९४
१२ श्री टी. बलराम ०४.०२.१९९४ १४.०२.१९९४
१३ श्री अशोक बसक १४.०२.१९९४ ०५.११.१९९५
१४ श्री सुरेश कुमार ०६.११.१९९५ ०६.०७.१९९७
१५ श्री उमेशचंद्र सारंगी ०७.०७.१९९७ १७.०१.१९९९
१६ श्री सुरेश विनायकराव जोशी १८.०१.१९९९ १७.०६.१९९९
१७ श्री शिवाजीराव देशमुख १८.०६.१९९९ १७.०६.२००२
१८ श्री जे एस सहारिया १८.०६.२००२ ०८.०३.२००६
१९ श्री मुकेश खुल्लर ०८.०३.२००६ ३०.०६.२००६
२० श्री व्ही. गिरीराज ३०.०६.२००६ २७.०७.२००६
२१ श्री नानासाहेब पाटील २७.०७.२००६ ३०.०९.२०१०
२२ श्री सुनील पोरवाल १०.०१.२०१० ०१.०३.२०११
२३ श्री सुधीर कुमार गोयल ०१.०३.२०११ ३०.०६.२०१५
२४ श्री दिनेश के. जैन ३०.०६.२०१५ ०३.०५.२०१६
२५ श्री भगवान सहाय ०३.०५.२०१६ १९.०८.२०१६
२६ श्री दिनेश के. जैन १९.०८.२०१६ ०७.०९.२०१६
२७ श्री बिजय कुमार ०७.०९.२०१६ ३१.०८.२०१८
२८ श्री एकनाथ राजाराम डवले ०१.०९.२०१८ १२.०६.२०२३
२९ श्री. अनुप कुमार १२.०६.२०२३ तारखेपर्यंत