महाबीजमध्ये आपले स्वागत
महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादितगत
स्थाने

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

आम्हाला ईमेल करा

hoadmin@mahabeej.com

मा. व्‍यवस्‍थापकीय संचालकांची यादी

मा. व्‍यवस्‍थापकीय संचालकांची यादी

 
अनुक्रमांक
व्यवस्थापकीय संचालकाचे नाव
व्यवस्थापकीय संचालकांचा कार्यकाळ
कडून
ला
श्री. टी. बलरामन २६.०७.१९७६ १६.०६.१९७८
श्री. व्ही. रांगणाथन १७.०६.१९७८ ३०.०९.१९८०
श्री. व्ही एस धुमाळ १०.१०.१९८० ०९.११.१९८४
श्री. सुबोध कुमार १०.११.१९८४ १०.०८.१९८६
श्री. जे पी डांगे १०.११.१९८६ १९.०६.१९८८
श्री. राहूल अस्थाना २०.०६.१९८८ ०५.०९.१९८९
श्री. अजित कुमार जैन ०६.०९.१९८९ २२.०७.१९९१
श्री. संजय उबाळे २६.०७.१९९१ ०६.०६.१९९४
श्री. विजय कुमार ०६.०६.१९९४ ३०.०६.१९९६
१० श्री. बलदेव सिंह ०६.०७.१९९६ २२.०४.१९९८
११ डॉ. प्रदीप व्यास १०.०५.१९९८ ०८.०७.२००२
१२ डॉ. महेश शुक्ला ०८.०७.२००२ ०७.०८.२००२
१३ श्री. अश्वनि कुमार ०१.०८.२००२ २६.०८.२००४
१४ श्री. अनूप कुमार २६.०५.२००४ १८.०८.२००६
१५ श्री. सौरभ विजय १८.०८.२००६ २३.०६.२०१०
१६ श्री. परिमल सिंह २४.०६.२०१० ३१.१२.२०११
१७ श्री. डी आर बन्सोड ०१.०१.२०१२ २२.०७.२०१३
१८ श्री. एस डी वानखेडे २२.०७.२०१३ ३१.०८.२०१४
१९ श्री. डी.एस.राजुरकर ०१.०९.२०१४ १६.०१.२०१५
२० श्री. अरुण बी. उन्हाळे १७.०१.२०१५ १०.०५.२०१६
२१ श्री. जी. श्री.कांत १०.०५.२०१६ ०६.०६.२०१६
२२ श्री. आर.व्ही.गमे ०६.०६.२०१६ १७.०६.२०१६
२३ श्री. जी. श्री.कांत १७.०६.२०१६ ०८.०८.२०१६
२४ श्री. आर.व्ही.गमे ०८.०८.२०१६ ०१.०१.२०१७
२५ श्री. जी. श्री.कांत ०२.०१.२०१७ १०.०२.२०१७
२६ श्री. आर.व्ही.गमे ११.०२.२०१७ ०२.०५.२०१७
२७ श्री. ओम प्रकाश बकोरिया ०२.०५.२०१७ २९.०५.२०१७
२८ श्री. ओमप्रकाश एन. देशमुख २९.०५.२०१७ ३०.११.२०१८
२९ श्री. अनिल भंडारी ०१.१२.२०१८ ०८.१२.२०२०
३० श्री. जितेंद्र पापळकर ०९.१२.२०२० १६.०२.२०२१
३१ श्री. जी श्री.कांत १७.०२.२०२१ ०७.०४.२०२१
३२ श्री. राहूल अशोक रेखावार ०८.०४.२०२१ ०४.१०.२०२१
३३ श्री. रुचेश जयवंशी ०४.१०.२०२१ २७.०७.२०२२
३४ श्री संतोष आलासे २७.०७.२०२२ १५.१२.२०२२
३५ श्री सचिन कलंत्रे १६.१२.२०२२ तारखेपर्यंत